head

zivot

ucenici

skola

linkovi

Stranicu je najbolje gledati iz Get Firefox!


Pravilnik o kućnom redu
PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Ovim se pravilnikom o kućnom redu (dalje u tekstu Pravilnik) uređuje način ostvarivanja djelatnosti škole odnosno pružanja usluga korisnicima; prava i dužnosti učenika, učitelja, i ostalih djelatnika te njihova odgovornost; održavanje reda i čistoće u cjelokupnom prostoru i opremi škole; mjere sigurnosti i zaštite od svih opasnosti i ugroza učenika i djelatnika i imovine škole i dr.
Nadalje se pravilnikom utvrđuje način upoznavanja djelatnika i učenika o odredbama ovoga kućnoga reda, te načini provedbe odgojno-obrazovnih aktivnosti u provođenju odredaba kućnog reda.
Odredbe se Kućnoga reda odgovarajuće primjenjuju i na ponašanje učenika i djelatnika škole kada oni izvršavaju dijelove Godišnjeg plana i programa kod subjekata izvan škole (poduzeća, ustanove kulture i dr.)Članak 2.

Odredbe kućnog reda u Školi provode se u svim prostorima sukladno Zakonu, propisima donesenim na osnovi Zakona, Statutu škole i odredbama ovoga kućnog reda.II. PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U OSNOVNOJ ŠKOLI, UNUTARNJEM I
VANJSKOM PROSTORUČlanak 3.

Svi učenici i drugi korisnici usluga u Školi i u drugim prostorima u kojima se ostvaruju dijelovi odgoja i obrazovanja iz Godišnjeg plana i programa imaju prava i obveze utvrđene Statutom Škole, ovim kućnim redom i drugim pozitivnim propisima koji se na njih odnose.
Prava i dužnosti učenika iz prethodnog stavka ovoga članka opisana su u Statutu Škole u članku 89.
Povrede dužnosti učenika kao pedagoške mjere utvrđene su člankom 117. do 135. Statuta Škole.

Članak 4.

Odredbe kućnog reda obvezne su za sve korisnike usluga, učenike, sve zaposlenike te posjetitelje dok se nalaze u prostorima Škole.

Članak 5.

S odredbama ovoga kućnoga reda treba upoznati sve učenike i djelatnike škole.
Učenike će o odredbama ovoga kućnoga reda detaljno upoznati razrednici na sastancima razredne zajednice te provjeriti poznavanje njegovih odredaba.
Upoznavanje učenika iz prethodnog stavka ovoga članka razrednici će imati kao temu na nekoliko sastanaka razredne zajednice u tijeku školske godine kako bi se učenici detaljno upoznali sa njegovim odredbama te ih provodili tijekom boravka u školi.
Upoznavanje učenika s odredbama kućnog reda obvezni su vršiti i ostali djelatnici škole tijekom obavljanja svojih redovitih poslova.
Sve djelatnike s odredbama ovoga kućnoga reda obvezno je upoznati organizirano na odgovarajućim sastancima i putem oglasne ploče.
S ciljem dostupnosti svih odredbi ovoga kućnoga reda učenicima i djelatnicima on će se na odgovarajući način izvjesiti i na određenim mjestima u Školi (na oglasnim pločama u vidu izvoda i slično) i staviti na web stranicu Škole.


Članak 6.

Kada se određeni oblici ostvarivanja Godišnjeg plana i programa ostvaruju izvan prostora škole (posjeti, izleti i sl.) odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga kućnoga reda kao i odredbe kućnog reda tih subjekata.
Pod prostorom škole iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se:
• krug škole (dvorište, nadstrešnice, i dr.)
• učionice
• zbornice
• sportske dvorane
• poslovne prostorije za rad nenastavnog osoblja

Članak 7.

Poslovne prostorije iz članka 6. ovoga Kućnoga reda moraju biti čiste i uredne.
O redu i čistoći u poslovnim prostorima škole brinu i odgovaraju djelatnici zaduženi za održavanje čistoće sukladno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Škole.

Članak 8.

Obveze svih zaposlenika i učenika te drugih korisnika usluga Škole u osnovi su slijedeće:
• čuvanje i podizanje ugleda Škole što se ogleda u obvezi primjernog ponašanja i urednog izgleda
• uzajamna suradnja i pomaganje na planu podizanja razine ugleda i ostvarivanja osnovnih svakodnevnih zadaća koje se postavljaju pred zaposlenike i učenike
• uzajamno poštivanje dostojanstva učenika međusobno; djelatnika škole međusobno; učenika od strane odgojno – obrazovnih djelatnika i zaposlenika i obrnuto
• podizanje kulturne razine na planu ukupnog ponašanja i izgleda (upoznavanje s pravilima lijepog i učtivog ponašanja; izgrađivanje estetskog izgleda; podizanje higijenskih navika i dr.)
• izvršavanje osnovnih radnji koje imaju za cilj stvoriti ugodniji okoliš za život i rad u prostorima Škole (odlaganje smeća, poštivanje zabrane pušenja, urednost sanitarnih prostorija i dr.)
Članak 9.

Učenici su dužni u Školu dolaziti uredno odjeveni sukladno uobičajenim normama pristojnog izgleda.
Odjeća i obuća mora biti prikladna, čista i uredna.
Nakon ulaska u školu učenici odjevne predmete i obuću odlažu na mjesto određeno za tu namjenu (učenici nižih razreda na vješalice pred učionicom, a učenici viših razreda u garderobne ormariće u garderobi).

Članak 10.

Raspored sjedenja učenika u razredu određuje razrednik na početku školske godine.
Promjenu mjesta iz opravdanih razloga može odrediti svaki učitelj na svom satu u ovisnosti organizacije rada i pedagoško-metodičke strukture sata.

Članak 11.

Za vrijeme održavanja nastave učenici su dužni aktivno sudjelovati u nastavi te pažljivo slušati učitelje.
Za vrijeme dok odgovara na pitanja učitelja učenik je to dužan činiti stojeći i pri tom ne držati ruke u džepovima.
Za vrijeme održavanja nastave učenici se ne smiju dovikivati i šetati po razredu. Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke.

Članak 12.

Učenici su dužni paziti na red i čistoću tijekom boravka u školskim prostorima te se u svezi s tim pokoravati naredbama dežurnih učenika u razrednom odjelu i dežurnom nastavniku.
Za vrijeme boravka u školskom prostoru učenicima se zabranjuje:
1. pušenje u cjelokupnom prostoru Škole
2. pisanje grafita u cjelokupnom prostoru Škole
3. pisanje po školskom namještaju, strojevima i opremi
4. korištenje mobitela, walkmana, MP3 playera i sl. uređaja na nastavi , s time da je opravdano od strane učitelja oduzeti navedeno u vrijeme nastave, ali je isto tako, po završetku nastave dužan vratiti učeniku
5. unošenje sredstava kojima se može izazvati požar ili eksplozija bilo kakvih razmjera
6. igranja igara na sreću i sve vrste kartanja
7. unošenje tiskovnog materijala neprimjerenog/nepoćudnog sadržaja
8. unošenje predmeta koji mogu izazvati ozljedu (nožići, odvijači, britvice i sl.).
9. izlazak van školskog dvorišta bez odobrenja dežurnog učitelja

Članak 13.

Učenici su dužni se ponašati sukladno ovome pravilniku i u slijedećim situacijama:
1. kada organizirano odlaze, borave i vraćaju se sa izložbi i drugih kulturnih manifestacija
2. kada organizirano odlaze, borave i vraćaju se sa liječničkog pregleda
3. za vrijeme drugih aktivnosti koje se ostvaruju izvan prostora Škole a organizirane su u cilju ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada Škole

Članak 14.

Za kaznena i prekršajna djela učenici odgovaraju sukladno pozitivnim zakonskim propisima i pred nadležnim tijelima izvan Škole.
Vođenje postupka sukladno stavku jedan ovoga članka ne isključuje i vođenje postupka za izricanje pedagoških mjera u Školi.


Izostanci učenika

Članak 15.

Izostanke iz škole učenici su dužni opravdati:
• pravovaljanim dokumentom izdanim od nadležnog liječnika ili medicinske ustanove
• ispričnicom roditelja-skrbnika
Ispričnicu iz stavka 1. ovoga članka učenik je dužan predati u roku od dva dana od dana kada su prestali razlozi za izostajanje sa nastave.
Razrednik će vjerodostojnost ispričnice iz stavka 1. ovoga članka provjeriti neposrednim kontaktom ili putem telefona.

Članak 16.

Neopravdani izostanci iz škole koje su u svezi sa Godišnjim planom i programom predstavljaju povredu dužnosti učenika i zahtijevaju izricanje pedagoških mjera sukladno Statutu Škole i ovom Pravilniku.
Neopravdani izostanci iz škole su naročito:
• samovoljno napuštanje boravka u školi ili programiranih aktivnosti koje su utvrđene Godišnjim planom i programom
• zakašnjenje na aktivnosti utvrđene Godišnjim planom i programom
• isključenje od strane učitelja sa aktivnosti predviđene Godišnjim planom i programom rada Škole zbog ometanja iste
• napuštanje zgrade ili okoline (dvorište) u vrijeme malog i/ili velikog odmora


III. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA


Članak 17.

Učenici su obvezni u međusobnoj komunikaciji pridržavati se normi lijepog ponašanja i ne izražavati niti bilo koji oblik agresivnosti prema kolegicama i kolegama.
U međusobnim odnosima vršnjačke potpore između učenika nije dopušteno:
• izražavati nesnošljivost prema bilo kojem učeniku zasnovanu na socijalnom, etničkom, nacionalnom i drugom porijeklu
• nesporazume ne rješavati verbalnim i fizičkim nasiljem
• izvrgavati bilo kojeg učenika verbalnom izrugivanju, maltretiranju zbog bilo kojeg razloga
• međusobno se nazivati podrugljivim imenima i sl.

Članak 18.

Obveza je svakog učenika u međusobnoj komunikaciji da:
• eventualne sporove i sukobe sa pojedinim učenicima riješi uz pomoć učitelja i drugih organa škole (pedagoška stručna služba, ravnatelj) koji pritom vode računa i o individualnim osobinama učenika, posebno o njegovim karakternim i emocionalnim osobinama, obiteljskim prilikama i sredini u kojoj učenik boravi i radi.
• izvijesti učitelja ili drugu nadležnu osobu u školi o eventualnoj spoznaji da pojedini učenici provode mobing nad određenim učenikom ili provode druge oblike neprihvatljivog ponašanja
Odnos između učenika mora biti na razini međusobnog uvažavanja i nenasilne komunikacije .
U komunikaciji između učenika obostrano nije dopušteno:
• korištenje povišenih tonova
• vrijeđanje
• omalovažavanje
• ismijavanje zbog bilo kojeg razloga i dr.
Također, nije dopušteno zastrašivanje , psovanje, prostačenje, laganje, krađa, i slična nasilna ponašanja ili zlostavljanja.

IV. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA

Članak 19.

Obveza je učenika da sukladno normama suvremenog bontona pozdravi djelatnike Škole i starije posjetitelje u prostorima Škole.
Prilikom ulaska učitelja u učionicu učenici su dužni ustati i pozdraviti (ako učitelj ne odredi drugačije), a potom uz dopuštenje učitelja sjesti na svoje radno mjesto.

Članak 20.

Odnos između učitelja i učenika mora biti na razini međusobnog uvažavanja i pružanja pomoći u ostvarivanju programa.
U komunikaciji između učenika i učitelja obostrano nije dopušteno:
• korištenje povišenih tonova
• vrijeđanje
• omalovažavanje
• ismijavanje zbog bilo kojeg razloga i dr.
• druženje koje nije u svezi s ostvarivanjem programa rada

Članak 21.


Svi djelatnici Škole obvezni su uredno izvršavati sve svoje radne obveze i pri tome kontinuirano brinuti o ukupnom redu u Školi, te se prema učenicima odnositi uljudno.Članak 22.


Obveza je svih djelatnika da na vrijeme dođu na posao, da za rad budu pripremljeni, te da na znak školskog zvona odmah krenu na sat.
Svaki je djelatnik obvezan pravovremeno ( 24 sata prije) obavijestiti voditelja smjene o eventualnim razlozima spriječenosti.Voditelj smjene o istom obavještava ravnatelja škole.

Članak 23.

Djelatnici Škole na posao ne smiju dolaziti pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava.Članak 24.

Djelatnici tijekom obavljanja radnih zadaća u prostorima Škole i u prostorima subjekata izvan Škole u kojima se ostvaruju dijelovi godišnjeg plana i programa rada ne smiju:
• konzumirati alkoholna pića
• konzumirati opojna sredstva
• pušiti
• ometati kolege u izvršavanju svojih radnih zadaća
• svađati se i izazivati sukobe i nerede
• napuštati radno mjesto prije isteka radnog vremena
• na bilo koji način grubo se ponašati prema učenicima.

Članak 25.

Obveza je svih djelatnika Škole da se pristojno ponašaju prema ravnatelju, kolegama i učenicima.

Članak 26.

Za lakšu povredu službene dužnosti odnosno odredbi ovoga kućnog reda ravnatelj Škole može pismeno opomenuti zaposlenike škole u slijedećim slučajevima:
- nedolično ponašanje prema ravnatelju Škole
- nedoličan odnos prema drugim djelatnicima Škole
- odbijanja pružanja pomoći novoprimljenim djelatnicima
- dolaženja na posao pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava
- izazivanja sukoba i nereda
- ometanja rada drugih zaposlenika
- neopravdani izostanci i kašnjenje na posao
- napuštanja radnog mjesta prije isteka radnog vremena
- napuštanje učionice u vrijeme nastavnoga sata
- nedoličnog i grubog ponašanja prema učenicima
- drugih postupaka koji dovode do rušenja ugleda nastavnika i Škole


V. RADNO VRIJEME
Članak 27.

Početak, završetak i raspored radnog vremena u Školi utvrđuje ravnatelj.

Članak 28.

Učenici, djelatnici i posjetitelji Škole ulaze i izlaze u prostor Škole na glavni ulaz zgrade koji se tijekom radnog vremena otvara i zatvara od strane dežurnih djelatnika.

Članak 29.

Duplikat ključeva od svih prostora Škole čuvaju se u posebnom ormariću pod kontrolom domara škole.
Članak 30.

Ured tajnika Škole i računovodstvo ostvaruju svoje funkcije temeljem Zakona, Statuta i drugih pozitivnih propisa.
Uredovno vrijeme tajnika i računovodstva za rad sa učenicima je od ponedjeljka do petka svaki dan od 10,00 do 14,00 sati.


VI. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH
OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

Članak 31.

Zaštita se i sigurnost u Školi provodi putem vratarske službe, dežurstva , alarmnog sustava i sustava video-nadzora.
Službu će iz stavka 1. ovoga članka temeljem procjene opasnosti utvrditi ravnatelj Škole pisanom odlukom.


a) Vratarska služba


Članak 32.
Za ostvarivanje kontrole ulaska i izlaska učenika, djelatnika i stranaka u prostor Škole uređuje se dežurstvo.
Dežurstvo iz stavka 1. ovoga članka obavljaju djelatnici Škole u okviru izvršavanja ukupnih radnih obveza kojima ravnatelj to odredi svojim rješenjem.Članak 33.

U prostoriji za dežurstvo na raspolaganju je sljedeća oprema i sredstva:
- knjiga evidencije stranaka;
- knjiga događanja;
- baterijska lampa;
- popis svih uposlenih s rasporedom po sobama i objektima;
- telefon umrežen sa stručnom službom, tajnikom, domarom i ravnateljem.


Članak 34.Pobliže upute za rad dežurstva utvrdit će ravnatelj posebnim napucima.
Članak 35.

Dežurni iz članka 31. ovoga Pravilnika za vrijeme izvršavanja svojih radnih zadaća na porti imaju slijedeće dužnosti:
• na znak zvona otvoriti ulazna vrata
• utvrditi identitet osobe koja dolazi u Školu
• upisati odgovarajuće podatke o posjetitelju u za to predviđenu evidenciju
• upisati vrijeme izlaska posjetitelja iz Škole
• u slučaju izvanrednog događaja (anonimne dojave o podmetnutoj bombi, požara i dr.) izvijestiti policiju, dežurnog nastavnika i ravnatelja Škole te pristupiti poduzimanju mjera za osiguranje učenika i djelatnika u slučaju elementarnih nepogoda
Članak 36.


Identifikaciju posjetitelja, učenika i djelatnika obavlja dežurni djelatnik na odgovarajući način uvidom u osobnu iskaznicu, identifikacijsku iskaznicu učenika te upisom posjetitelja u knjigu evidencije i sl.
Precizan način identifikacije iz stavka 1. ovoga članka od strane vratarske službe utvrđuje ravnatelj Škole svojom odlukom.b) Redarska služba učenika


Članak 37.Za održavanje reda u razredu i Školi zaduženi su redari koji se određuju iz reda svih učenika.
Redare iz prethodnog stavka određuje razrednik svakog tjedna po dva učenika i to abecednim redom.
• Redari iz stavka jedan ovoga članka dužni su naročito:
• paziti na red u učionici, kabinetima i radionicama
• obvezni su očistiti ploču, isprati spužvu nakon i tijekom sata po potrebi i na završetku nastave
• pripremaju učionicu za nastavu donoseći prema potrebi nastavna sredstva i pomagala.
• izvješćuju učitelja o (ne) nazočnosti učenika na nastavi pri početku svakog nastavnog sata.
• paziti na red tijekom dana kako bi se spriječilo namjerno i nenamjerno uništavanje namještaja i opreme Škole
• paziti da učenici ne odbacuju smeće u prostorima Škole, osim na za to predviđena mjesta
• narušavanju utvrđenog kućnog reda izvijestiti dežurnog nastavnika
Redari iz stavka 1. ovoga članka obvezni su obaviti i druge zadaće u svezi s pripremom drugih nastavnih sredstava i pomagala po nalogu nastavnika koji izvodi nastavu.

Članak 38.

Redari iz članka 37. ovoga Pravilnika obvezni su sve događaje u razredu (oštećenja, narušavanje reda, otuđenje inventara i dr.) i u drugim prostorima Škole registrirati i o njima izvijestiti predmetnog nastavnika koji dođe na nastavu.
Predmetni će nastavnik iz stavka 1. ovoga članka o događaju izvijestiti razrednika i ravnatelja Škole.
Razrednika će redari izvijestiti o uočenim događajima iz stavka 1. ovoga članka čim se za to ukaže potreba.

c) Služba dežurstva

Članak 39.
Službu dežurstva u Školi čine:
• dežurni djelatnik
• dežurni učitelj

Članak 40.

Dežurstvo djelatnika utvrđuje ravnatelj Škole svojom odlukom sukladno pozitivnim propisima.
Raspored izvršavanja dežurstva iz prethodnog stavka ovog članka i radno vrijeme utvrđuje uz suglasnost ravnatelja tajnik škole.
Dežurstvo učitelja utvrđuje svojom odlukom ravnatelj Škole sukladno pozitivnim propisima.
Raspored izvršavanja dežurstva iz prethodnog stavka ovoga članka utvrđuje satničar Škole.
Dežurni je učitelj obvezan dolaziti u dane dežuranja najkasnije pola sata prije početka nastave.

Članak 41.

O provođenju svih odredbi ovoga Pravilnika obvezan je skrbiti dežurni učitelj tijekom trajanja njegovog dežurstva.

Članak 42.

Zadaće dežurnih učitelja su:
- suradnja i koordinacija sa dežurnim djelatnikom na porti;
- nadzor nad provođenjem cjelokupnih mjera sigurnosti utvrđenih planom;
- povremeni obilazak svih prostora i objekata Škole;
- izvješćivanje policije i traženje intervencije u slučaju potrebe;
- izdavanje uputa, upozorenja i naredbi u svezi sa provođenjem utvrđenih mjera ;
- pisanje izvješća o događajima koji su se zbili tijekom dežurstva;
- koordinacija sa ravnateljem i izvješćivanje o poduzetim mjerama;
- pojačano vršenje nadzora na osjetljivim mjestima u objektu (kuhinja, blagovaonica, garderobe i dr.);
- posebnu pozornost posvećuje kontroli provođenja propisanih mjera zaštite od požara (kontrola postojanja vatrogasnih aparata, hidranata, sklopki za isključenje struje, vode i dr.);
- u slučaju provale i krađe iz prostora škole poduzima mjere za osiguranje tragova te poziva policiju i o tome izvješćuje voditelja turnusa i ravnatelja Škole.

Članak 43.

Zapovijedi i upute dežurnog nastavnika obvezni su izvršavati svi djelatnici i učenici škole.
Dežurni je nastavnik za svoj rad odgovoran ravnatelju Škole.


Članak 44.
Dežurni učitelji i dežurni djelatnik škole za vrijeme obavljanja svoje dužnosti nose bedževe sa logom škole i obilježjem : DEŽURNI UČITELJ odnosno DEŽURNI DJELATNIK.


VII. NAČIN POSTUPANJA PREMA IMOVINI


Članak 45.

Dužnost je svakog djelatnika, učenika i drugih korisnika usluga sve prostore Škole u kojima rade i borave, kao i opremu (namještaj, kompjutore i kompjutorsku opremu i dr.), strojeve i tehničke uređaje držati uredno i upotrebljavati ih te čuvati pažnjom dobrog domaćina.
Dužnosti iz prethodnog stavka ovoga članka odnose se na sve korisnike kao i na posjetitelje u vrijeme boravka u bilo kojem prostoru Škole.

Članak 46.

Za štetu na prostorima, opremi i uređajima Škole učenici su materijalno odgovorni sukladno članku 120. do 123. Statuta Škole.
Štetu koju pojedinac načini namjerno obvezni su nadoknaditi roditelji učenika u iznosu stvarne cijene za njeno dovođenje u prethodno stanje.
Štetu koja je nastala grubom nepažnjom i namjerom da se ona nanese a za koju nije moguće utvrditi počinitelja nadoknadit će solidarno svi korisnici iste (odgojne skupine, npr. korisnici kompjutorske učionice i dr.) .To se također odnosi i na knjižničnu građu koja je evidentirana u prostorijama knjižnice škole; knjige posuđene u knjižnici učenik je dužan čuvati i pravovremeno vratiti.

Članak 47.

Materijalna odgovornost za učinjenu štetu ne isključuje i pedagoške mjere koje se izriču učenicima.

Članak 48.

Po završetku učenja u učionicama ili rada na kompjutorima ili drugim sredstvima zadužena osoba (učitelj ili redar) je dužna pregledati na kompletnost, isključiti sva sredstva rada, osigurati ih sukladno uputama, važne dokumente i sredstva odložiti u kase ili ormare te ih zaključati, zatvoriti prozore, isključiti strojeve iz struje i zaključati prostorije. Uočene nedostatke pismeno evidentirati i o njima izvijestiti zaduženog učitelja, dežurnog djelatnika, dežurnog učitelja ili ravnatelja Škole.VIII. JAVNOST RADA ŠKOLE


Članak 49.Javnost rada Škole se ostvaruje sukladno pozitivnim zakonima i aktima donesenim na osnovi zakona.
Za javnost rada Škole odgovoran je ravnatelj koji je ovlašten davati izjave za javnost.
Izjave za javnost iz stavka jedan ovoga članka mogu davati i druge osobe iz škole na temelju ovlasti ravnatelja Škole.
Istupanje u javnosti i davanje izjava o radu škole bez odobrenja iz stavka dva ovoga članka predstavlja povredu radne dužnosti.IXII. PROTOKOL O POSTUPANJU ŠKOLE U KRIZNIM SITUACIJAMA


Članak 50.


Protokol se odnosi na preveniranje mogućih situacija povećanog rizika, kao i na postupanje u konkretnim situacijama sa ciljem zaštite djece, kao i svih djelatnika koji o njima skrbe u procesu odgoja i obrazovanja. Temelji se na odredbama Zakona o osnovnom školstvu, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o radu, Kaznenom zakonu, na sadržaju i obavezama propisanim Programom aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske 25. veljače 2004., ali i drugim podzakonskim aktima škole. On utvrđuje obveze i odgovornosti, kao i načine postupanja tj. što treba činiti ravnatelj, stručni suradnik, učitelj, učenik, drugi djelatnik škole ili roditelj ( skrbnik djeteta ).
Protokol, kao dio Pravilnika o kućnom redu škole, treba biti izvješen na vidnom i svima dostupnom mjestu u školi.

O načinima i koracima postupanja svih sudionika u procesu odgoja i obrazovanja potrebno je upoznati učenike na satovima razrednika te roditelje na prvom roditeljskom sastanku svake školske godine ( po potrebi i češće ).


Članak 51.


Protokol sadrži:

4. općeprihvaćenu definiciju nasilja;
5. postupanje škole u slučaju nasilja među djecom;
6. postupanje škole u slučaju običnog vršnjačkog sukoba;
7. postupanje škole u slučaju saznanja ili sumnje o nasilju u obitelji;
8. postupanje škole u slučaju nasilja prema učenicima od strane odrasle osobe u školi ( učitelja, roditelja, drugih zaposlenika škole, nepoznatih osoba );
9. postupanje škole u slučaju nasilnog ponašanja odrasle osobe nad odraslom osobom u školi;
10. postupanje škole u slučaju nasilja prema djelatnicima škole od strane učenika škole
11. obrazac za dojavu nasilja
12. evidencija škole o sukobima i nasilju u školi
13. obrazac za opis događaja koji popunjava osoba koja je izazvala događaj.


Članak 52.


a). općeprihvaćena definicija nasilja

Definicija nasilja i običnog sukoba vršnjaka preuzeta je iz Protokola o nasilju među djecom kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2004.
Nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka učinjeno s ciljem povrjeđivanja, a koje se, neovisno o mjestu izvršenja, može razlikovati po obliku, težini, intenzitetu i vremenskom trajanju i koje uključuje ponavljanje istog obrasca i održava neravnopravan odnos snaga (jači protiv slabijih ili grupa protiv pojedinaca.
Nasiljem među djecom i mladima smatra se osobito:
1. namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku, primjerice udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično bez obzira da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda,
2. psihičko i emocionalno nasilje prouzročeno opetovanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz skupine kojoj pripada ili isključivanje i zabranjivanje sudjelovanja u različitim aktivnostima s ciljem nanošenja patnje ili boli, širenje glasina s ciljem izolacije djeteta od ostalih učenika, oduzimanje stvari ili novaca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota.


Nasilje podrazumijeva šest definirajućih čimbenika:

1. namjera da se drugom nanese šteta ili ozljeda;
2. intenzitet i trajanje ( opetovanost nasilničkog ponašanja );
3. moć nasilnika ( nesrazmjer obzirom na dob, snagu, brojčana nadmoć );
4. ranjivost i nemoć žrtve;
5. manjak podrške;
6. posljedice.

U svim slučajevima nasilja među djecom koji su definirani navedenim čimbenicima škola je dužna postupati u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2004.


Članak 53.


Nužno je razlikovati nasilje ( zlostavljanje ) među djecom i mladima od običnog sukoba vršnjaka.Obični sukob vršnjaka ima slijedeća obilježja:

a. nema elemenata navedenih za nasilništvo: radi se o sukobu vršnjaka koji oni ne rješavaju na miran, nego na neki drugi način; ne postupaju jedan prema drugome s namjerom ozljeđivanja ili nanošenja štete; nema nesrazmjer moći; nema težih posljedica za djecu u sukobu;
b. djeca ne inzistiraju da mora biti po njihovom po svaku cijenu;
c. mogu dati razloge zašto su u sukobu;
d. ispričaju se ili prihvate rješenje u kojem nema pobjednika i poraženog;
e. slobodno pregovaraju da bi zadovoljili svoje potrebe;
f. mogu promijeniti temu i otići iz situacije u kojoj je došlo do sukoba.Članak 54.


b. Postupanje škole u slučaju nasilja među djecom

U svim slučajevima nasilja među djecom koji su definirani navedenim čimbenicima škola je dužna postupati u skladu s Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2004.

U slučaju nasilja među djecom u školi svi djelatnici škole dužni su:

1. odmah prekinuti nasilno ponašanje učenika i odvojiti učenike;
2. pružiti pomoć i podršku učeniku koji je doživio nasilje;
3. obavijestiti o događaju, razrednika, stručnog suradnika škole ili ravnatelja.
U slučaju prijave nasilja ili dojave o nasilju među djecom imenovane stručne osobe za koordiniranje aktivnosti vezanih uz problematiku nasilja - stručni suradnici škole i ravnatelj dužni su:
1. odmah poduzeti sve mjere da se zaustavi i prekine aktualno nasilno postupanje prema djetetu, a u slučaju potrebe zatražiti pomoć drugih djelatnika škole ili po potrebi pozvati djelatnike policije;
2. ukoliko je dijete povrijeđeno u mjeri koja zahtijeva liječničku intervenciju ili pregled ili se prema okolnostima slučaja može razumno pretpostaviti ili posumnjati da su takva intervencija ili pregled potrebni, odmah pozvati službu hitne liječničke pomoći ili na najbrži mogući način, koji ne šteti zdravlju djeteta, otpratiti ili osigurati pratnju djeteta te sačekati liječnikovu preporuku o daljnjem postupanju i dolazak djetetovih roditelja ili zakonskih zastupnika;
3. odmah po prijavljenom nasilju o tome obavijestiti roditelje djeteta ili zakonske zastupnike te ih upoznati sa svim činjenicama i okolnostima koje je do tada doznala i izvijestiti ih o aktivnostima koje će se poduzeti;
4. po prijavi, odnosno dojavi nasilja odmah obaviti razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja, a u slučaju da je postojala liječnička intervencija, uz dogovor s liječnikom, čim to bude moguće. Ovi razgovori s djetetom obavljaju se uvijek u nazočnosti nekog od stručnih djelatnika škole , a na način da se postupa posebno brižljivo, poštujući djetetovo dostojanstvo i pružajući mu potporu;
5. roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je žrtva vršnjačkog nasilja dati obavijesti o mogućim oblicima savjetodavne i stručne pomoći djetetu u odgojno-obrazovnoj ustanovi i izvan nje, a sa ciljem potpore i osnaživanja djeteta te prorade traumatskog doživljaja;
6. obaviti razgovor s drugom djecom ili odraslim osobama koje imaju spoznaja o učinjenom nasilju te utvrditi sve okolnosti vezane uz oblik, intenzitet, težinu i vremensko trajanje nasilja;
7. ukoliko se radi o osobito teškom obliku, intenzitetu ili dužem vremenskom trajanju nasilja, koje može izazvati traumu i kod druge djece koja su svjedočila nasilju, savjetovati se s nadležnom stručnom osobom ili službom poradi pomoći djeci, svjedocima nasilja;
8. što žurnije obaviti razgovor s djetetom koje je počinilo nasilje, ukazati djetetu na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja te ga savjetovati i poticati na promjenu takvog ponašanja, a tijekom razgovora posebno obratiti pozornost iznosi li dijete neke okolnosti koje bi ukazivale da je dijete žrtva zanemarivanja ili zlostavljanja u svojoj obitelji ili izvan nje, u kojem slučaju će se odmah izvijestiti centar za socijalnu skrb, a po potrebi ili sumnji na počinjenje kažnjive radnje izvijestiti policiju ili nadležno državno odvjetništvo, a škola će poduzeti sve mjere za pomirenje djece i za stvaranje tolerantnog, prijateljskog ponašanja u školi;
9. pozvati roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je počinilo nasilje, upoznati ih s događajem, kao i s neprihvatljivošću i štetnošću takvog ponašanja, savjetovati ih sa ciljem promjene takvog ponašanja djeteta te ih pozvati na uključivanje u savjetovanje ili stručnu pomoć unutar škole ili izvan nje (centri za socijalnu skrb, poliklinike za zaštitu djece, obiteljska savjetovališta i slično) i izvijestiti ih o obvezi škole da slučaj prijavi nadležnom centru za socijalnu skrb, Uredima državne uprave u županijama (Službama za društvene djelatnosti i/ili Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport grada Zagreba), policiji ili nadležnom državnom odvjetništvu;
10. o poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama te svojim opažanjima sačiniti službene bilješke, kao i voditi odgovarajuće evidencije zaštićenih podataka koje će se dostaviti na zahtjev drugim nadležnim tijelima te o događaju izvijestiti Učiteljsko vijeće škole.

Članak 55.


c. Postupanje škole u slučaju normalnog vršnjačkog sukoba


U slučaju normalnog vršnjačkog sukoba svaki djelatnik škole dužan je:

1. odmah prekinuti sukob među djecom;
2. obavijestiti o sukobu razrednika, stručne suradnike ili ravnatelja škole;
3. razrednik, stručni suradnik ili ravnatelj će obaviti razgovore sa sukobljenim učenicima;
4. dogovoriti će s učenicima da se međusobno ispričaju, prihvate rješenje u kojem nitko neće pobijediti, da jedan drugom nadoknade eventualnu štetu ( restitucija );
5. tražiti od učenika da popune odgovarajući obrazac o događaju;
6. u slučaju da učenik češće dolazi u takve sukobe s vršnjacima razrednik i stručni suradnik će pozvati roditelje u školu sa ciljem prevladavanja takve situacije i pomoći učeniku;
7. prema potrebi učenik će biti uključen u dodatni rad ( savjetodavni rad , pedagoška i/ili defektološka pomoć ) u školi ili izvan škole u dogovoru s roditeljima ( starateljima );
8. ako učenik učestalo krši pravila, ne poštuje dogovore, ne prihvaća restituciju, škola će primijeniti odgovarajuće pedagoške mjere u skladu s Pravilnikom o pedagoškim mjerama;
9. u slučaju da sve prethodno navedene mjere ne dovedu do poboljšanja ponašanja učenika i u slučaju ne suradnje roditelja škola će postupiti po točki 2. ovog Protokola.

Članak 56.


d. Postupanje škole u slučaju saznanja ili sumnje na nasilje u obitelji

U slučaju da neki djelatnik škole dobije informaciju ili ima sumnju da je dijete unutar obitelji izloženo ili svjedoči nasilnom ponašanju nekog člana obitelji ili je zanemareno, taj djelatnik je dužan, u skladu s čl. 5 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ( NN 116/03 ), odmah o tome obavijestiti razrednika, ravnatelja i stručne suradnike škole. Ravnatelj i stručni suradnici su dužni:

1. obaviti razgovor s djetetom ako je dostupno i tijekom razgovora upoznati dijete s daljnjim postupanjem;
2. pozvati djetetove roditelje odmah na razgovor i upoznati ih sa značajnim saznanjima i informacijama koje djelatnici škole posjeduju – ako je dijete zlostavljao jedan roditelj, upoznati s time drugog roditelja;
3. upozoriti roditelje na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja i informirati ih o obvezi škole da slučaj prijavi nadležnom CZSS, policiji i Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport;
4. ako su roditelji spremni za suradnju, uključiti ih u savjetovanje unutar škole ili im preporučiti odgovarajuće ustanove;
5. ako je dijete zlostavljano od oba roditelja ili postoji sumnja na takvo zlostavljanje, odmah obavijestiti o tome CZSS i postupati dalje u dogovoru sa CZSS;
6. ako roditelji odbijaju suradnju, o tome informirati CZSS, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport;
7. ako je djetetu potrebna pomoć ili pregled liječnika, s djetetom liječniku idu roditelj ( ako je dostupan i ako ne postoji sumnja da je on zlostavljač ) ili predstavnik škole tj. CZSS;
8. tijekom razgovora s djetetom stručni suradnik mora voditi službenu zabilješku koju uz ravnatelja potpisuje i stručni suradnik koji je obavio razgovor i razrednik ili druga povjerljiva osoba;
9. surađivati s nadležnim CZSS i djelovati usklađeno u cilju dobrobiti djeteta.


Članak 57.

e) Postupanje škole u slučaju nasilja prema učenicima od strane odrasle osobe u školi ( učitelja, roditelja, drugih zaposlenika škole, nepoznatih osoba )

U slučaju kada postoji sumnja ili je učenik doživio zlostavljanje od strane odrasle osobe u školi ( djelatnika škole, svog roditelja ili roditelja drugog učenika odnosno nepoznate osobe) djelatnik škole je obvezan:

1. odmah pokušati prekinuti nasilno postupanje prema djetetu;
2. ako u tome ne uspije, odmah pozvati ravnatelja, stručnog suradnika škole ili drugog djelatnika škole kako bi pokušali prekinuti nasilno postupanje prema djetetu i obavijestiti policiju;
3. ako uspije prekinuti nasilno ponašanje prema djetetu, o tome obavijestiti ravnatelja ili stručnog suradnika škole;
4. upozoriti osobu koja se ponaša nasilno na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja i informirati je o obvezi škole da slučaj prijavi nadležnom CZSS , policiji, Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport te Odjelu za sigurnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa;
5. o događaju obavijestiti CZSS, policiju, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport te Odjel za sigurnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa;
6. stručni suradnik dužan je obaviti razgovor s djetetom odmah po saznanju o
događaju sa ciljem normaliziranja osjećaja djeteta i sprečavanja
dugoročnih posljedica traume te tijekom razgovora s djetetom voditi
službenu zabilješku koju uz ravnatelja potpisuje i stručni suradnik koji je
obavio razgovor i razrednik ili druga povjerljiva osoba;
7. kada stručni suradnik obavi razgovor s djetetom ravnatelj, stručni suradnik,
razrednik ili član Učiteljskog vijeća trebaju o događaju odmah obavijestiti roditelje djeteta ( ili drugog roditelja ako se jedan od roditelja nasilno ponašao u školi prema vlastitom djetetu ) i pozvati ih da dijete odvedu kući te ih informirati o eventualnoj potrebi uključivanja djeteta i roditelja u savjetovanje i stručnu pomoć u školi ili van škole;
8. u slučaju da je dijete ozlijeđeno ili postoji sumnja da bi moglo biti ozlijeđeno, treba ga odvesti na liječnički pregled, pri čemu s njim u pratnji ide roditelj ( ako je dostupan ) ili predstavnik škole ili CZSS.

Članak 58.


f. Postupanje škole u slučaju nasilnog ponašanja odrasle osobe nad odraslom osobom u
školi

U slučaju nasilnog ponašanja odrasle osobe ( roditelja učenika, nepoznate osobe, djelatnika škole ) prema drugoj odrasloj osobi u školi ( roditelju učenika ili djelatniku škole) te u slučaju da postoje informacije da odrasla osoba u prostor škole unosi oružje ili druge predmete koji mogu ugroziti sigurnost osoba i imovine u školi, djelatnik škole koji ima tu informaciju ili je nazočan mora:

1. odmah pokušati prekinuti nasilno ponašanje;
2. upozoriti osobu koja se nasilno ponaša na neprihvatljivost i štetnost takvog ponašanja tj. unošenja opasnih predmeta u prostor škole i zatražiti od nje da napusti prostor škole;
3. ako u tome ne uspije, odmah pozvati ravnatelja škole, stručnog suradnika ili drugog djelatnika škole kako bi pokušali prekinuti nasilno ponašanje i obavijestiti policiju;
4. ako uspije prekinuti nasilno ponašanje, odmah o tome obavijestiti ravnatelja ili stručnog suradnika;
5. o događaju obavijestiti policiju, CZSS i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport te Odjel za sigurnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 59.


g. Postupanje škole u slučaju nasilja prema djelatnicima škole od strane učenika


U slučaju da je djelatnik škole doživio nasilje ili prijetnju nasiljem od strane učenika škole on treba o tome izvijestiti ravnatelja ili stručne suradnike škole. Oni će:

1. razgovarati s učenikom u prisustvu razrednika i voditi službenu zabilješku o razgovoru;
2. odmah obavijestiti roditelje učenika te ih upozoriti na neprihvatljivost takvog ponašanja;
3. prema učeniku poduzeti odgovarajuće pedagoške mjere koje će donijeti Učiteljsko vijeće u skladu s Pravilnikom o pedagoškim mjerama;
4. uključiti učenika u stručni tretman u školi ili u dogovoru s roditeljima u ustanovi van škole;
5. o svemu izvijestiti CZSS i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, a po potrebi i policiju;
6. ako je riječ o prijetnjama nasiljem ili o nasilju u školi, zbog čega je škola uključila i policiju, o takvim situacijama je potrebno prvo usmeno, a zatim i pismenom bilješkom ( na propisanom obrascu ) izvijestiti Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport te Odjel za sigurnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.


U slučaju da bilo kojem nasilnom ponašanju u prostoru škole svjedoče drugi učenici, a nasilno ponašanje je neuobičajeno rijetko i intenzivno te može rezultirati traumatiziranjem svjedoka, ravnatelj ili stručni suradnik su dužni osigurati stručnu pomoć tim učenicima. Dužni su savjetovati se s nadležnom i stručnom osobom koja ima iskustva u radu s traumatiziranim osobama o potrebi i načinu pružanja stručne pomoći svjedocima nasilja.

Članak 60.h. Obrazac za dojavu

Sastavni dio ovog Protokola je Obrazac za dojavu koji je školama dostavio Gradski ured za obrazovanje i šport 15. ožujka 2004. Kada je riječ o prijetnjama nasiljem ili o nasilju u školi zbog čega je škola uključila i policiju, o takvim situacijama je potrebno prvo usmeno, a zatim i pismenom bilješkom izvijestiti kontakt osobu u Gradskom uredu za obrazovanje i šport. Usmenu obavijest Gradskom uredu može dati svaki djelatnik škole, a pismenu obavijest kao i eventualnu izjavu za medije isključivo ravnatelj škole


OBRAZAC ZA DOJAVU

ŠKOLA: RAVNATELJ:
TEL.
ADRESA: DATUM:
FAX.
Osoba koja je doživjela nasilje
Osoba koja je počinila nasilje
Datum i vrijeme događaja
Mjesto događaja
Posljedice događaja
Poduzete mjere
Tko šalje informaciju

Članak 61.

i. Evidencija škole o sukobima i nasilju u školi

Škola vodi posebnu Evidenciju o sukobima i nasilju u školi. Taj obrazac popunjava član Učiteljskog vijeća koji je nazočio ili bio obaviješten o događaju neposredno nakon istog. Zapis o događaju iz Evidencije je sastavni dio izvješća škole o događaju.

EVIDENCIJA ŠKOLE O SUKOBIMA I NASILJU U ŠKOLI


DATUM
SUDIONICI DOGAĐAJA
MJESTO I VRIJEME DOGAĐAJA
OPIS
DOGAĐAJA

PODUZETE MJERE
OSOBA KOJA PRIJAVLJUJE DOGAĐAJ
Članak 62.j. Obrazac koji popunjava osoba koja je izazvala događaj
Svaka osoba ( učenik, učitelj ili drugi djelatnik škole ) koja je izazvala sukob ili nasilje popunjava neposredno nakon događaja navedeni obrazac te ga predaje ravnatelju ili stručnom suradniku škole. Taj obrazac je sastavni dio izvješća škole o događaju.
OBRAZAC ZA OPIS DOGAĐAJA


DATUM
SUDIONICI DOGAĐAJA
MJESTO I
VRIJEME
DOGAĐAJA
OPIS
DOGAĐAJA

ŠTO MISLIM O UZROCIMA DOGAĐAJA
MOJE MIŠLJENJE O PODUZETIM MJERAMA
ŠTO ĆU PODUZETI – REĆI ILI UČINITI NAKON DOGAĐAJA
DRUGA MOGUĆA RJEŠENJA – MOJI PRIJEDLOZI


IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave na oglasnoj ploči .

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kućnom redu Klasa: 003-06/01-06/6 urbroj:251-185-06 od 27. travnja 2006.

Klasa: 003-06/01-08/______
Urbroj: 251-185-08-6
U Zagrebu _______________
PREDSJEDNICA ŠO
Zdenka Glasnović,dipl.učit.20 Nov 2008 by admin