head

zivot

ucenici

skola

linkovi

Stranicu je najbolje gledati iz Get Firefox!


ETIČKI KODEKS neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u OŠTB

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Etički kodeks sadržava moralna načela i načela profesionalne etike kojima se u svom profesionalnom i javnom djelovanju trebaju ponašati učitelji, nastavnici i drugi zaposlenici Osnovne škole Tituša Brezovačkog (u daljnjem tekstu: Škola).
Načela Etičkog kodeksa primjenjuju se na odgovarajući način i na druge osobe koje nisu zaposlenici Škole, ali sudjeluju u radu i djelovanju Škole, ako i ukoliko se ponašanje i djelovanje tih osoba može izravno povezati sa Školom.
Etički kodeks sastoji se od standarda ponašanja prilagođenih potrebama Škole i njenih djelatnika uzimajući u obzir načela čuvanja dostojanstva i ugleda Škole, nastavnika i učenika.
Etički kodeks Škole se ostvaruje na slijedećim načelima :
• temeljna načela u odnosu na moralno opravdano i moralno neprihvatljivo ponašanje u radu u Školi i izvan Škole i
• etička pravila u nastavnom procesu u Školi


Članak 2.

Svrha donošenja ovoga Etičkog kodeksa je utvrđivanje obveze promicanja vrijednosti specifičnih za vrlo odgovornu i osjetljivu učiteljsku i nastavničku djelatnost u najširem smislu. Provođenje odredbi ovoga Etičkog kodeksa ima za svrhu i utjecaj na učenike u cilju prihvaćanja tih etičkih normi u budućem životu i radu (djelovanje primjerom) i podizanje razine značenja učiteljskog i nastavničkog poziva u mjestu rada i širem okruženju odnosno u društvu kao cjelini.
Promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje su sadržane u ovom kodeksu obveza je svih učitelja, nastavnika i zaposlenika Škole kao i svih tijela koje se formiraju u Školi.
Etički kodeks ima zadaću štititi uposlenike škole od neprofesionalnog javnog mnijenja i neopravdanih optužbi. On ukazuje na autonomiju škole i mogućnost samoregulacije.
Radi ostvarenja cilja iz st. 1. ovoga članka, tijela predviđena u čl. 28. 29. ovoga Etičkog kodeksa daju svoja mišljenja o ostvarivanju etičkih načela i standarda u Školi, kako u načelnim pitanjima, tako i u pojedinim konkretnim predmetima, te poduzimaju druge radnje i obavljaju druge djelatnosti uređene ovim Etičkim kodeksom.
Postupci propisani ovim Etičkim kodeksom ne uređuju prava, obveze i odgovornosti osoba koje u njima sudjeluju te nisu alternativa za građanske, kaznene, upravne i stegovne postupke uređene zakonima, drugim propisima i aktima Škole.
Ako u skladu sa Statutom Škole povreda Etičkog kodeksa povlači stegovnu odgovornost osobe koja ju je počinila, općim aktima Škole može se odrediti u kojim će se slučajevima u stegovnom postupku obvezno zatražiti mišljenje etičkog povjerenstva.
Mišljenje dano u postupku uređenom Etičkim kodeksom djeluje svojim autoritetom i treba služiti tumačenju Etičkoga kodeksa i promicanju etičnog ponašanja u Školi. Ono ne veže druga tijela i nije upravni akt.

Značenje pojmova iz ovoga kodeksa

Članak 3.

Pojedini izrazi iz ovoga Kodeksa imaju značenje:
1. «Radnici Škole“ označava sve osobe koje rade u Školi, osobe koje izvode nastavu a nisu zaposlenici Škole, surađuju u izvedbi određenih dijelova sadržaja nastavnog programa i izvannastavnih aktivnosti koje su planirane u Godišnjem planu i programu rada te djeluju u okviru zajedničkih i pomoćnih službi, neovisno o vrsti i trajanju ugovora na temelju kojega ostvaruju prava i obveze u Školi;
2. „učitelj“ uključuje sve stručno osposobljene osobe za poučavanje i odgojno-obrazovni rad učenika unutar odgojno-obrazovne institucije osobe koje održavaju nastavu u Školi bez obzira na stručno zvanje te na vrstu i trajanje ugovora na temelju kojega održavaju nastavu, koristeći se suvremenim i didaktičkim strategijama u nastavi;
3. „učenik“ uključuje sudionika odgojno-obrazovnog procesa koji je formalno upisan u osnovnu školu i stječe znanja, te razvija sposobnosti, vještine, navike s naglaskom i na odgojne vrijednosti.II. TEMELJNA NAČELA I PRAVILA PONAŠANJA U CJELINI


Načela pravilnog ponašanja u Školi


Načelo neometanog uživanja prava

Članak 4.

Škola svakom svom djelatniku i učeniku mora osigurati uživanje svih ljudskih prava koja se ostvaruju unutar Škole te poštovanje prava zajamčenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

Načelo poštovanja integriteta i dostojanstva osobe

Članak 5.

Svi djelatnici Škole trebaju biti poštovani kao osobe u skladu sa zajamčenim pravima na život, integritet i dostojanstvo.
Svim djelatnicima i učenicima Škole mora biti osigurano pravo na privatnost.


Načelo autonomije nastavnog rada

Članak 6.

Svi učitelji Škole imaju pravo autonomno djelovati u granicama svoga statusa i u skladu s ciljevima ostvarivanja zadaća odgoja i obrazovanja.
Svim djelatnicima treba priznati pravo na nesmetan profesionalni razvoj i kvalitetno usavršavanje u skladu s osobnim mogućnostima i planovima, u mjeri u kojoj se pritom ne narušava isto pravo druge osobe. Škola je dužna nastojati da se za ostvarenje ovoga prava osiguraju odgovarajući uvjeti.
Svi djelatnici i učenici imaju obveze i odgovornosti prema drugima u smislu poštena, iskrena i nepristrana ponašanja i prihvaćanja kriterija izvrsnosti u svim domenama radi ostvarivanja zajedničkoga cilja Škole u cjelini.


Načelo jednakosti i pravednosti

Članak 7.

Svaki djelatnik i učenik Škole treba se ponašati u skladu s načelom jednakosti i pravednosti na način koji isključuje svaku diskriminaciju, zlostavljanje, uznemirivanje ili iskorištavanje.
Potrebno je poticanje nenasilnog rješavanja problema između svih subjekata u procesu rada i djelovanja. Škola je dužna osigurati uvjete za ostvarivanje načela jednakosti i pravednosti.
Učitelji Škole ne smiju zlouporabiti svoj autoritet i ne smiju dopustiti da osobni interesi i odnosi rezultiraju situacijama koje mogu utjecati na mogućnost objektivnoga prosuđivanja te etičkoga i profesionalnog obavljanja radnih obveza.
Također, predstavljanje škole od svih njenih djelatnika treba činiti korektno, te razlikovati vlastite stavove od zvaničnih stavova organa škole.
Svim djelatnicima Škole treba osigurati jednake uvjete ostvarivanja profesionalnih obveza, iskazivanja intelektualnih sposobnosti i napredovanja, obzirom na opće moralne norme učiteljske profesije. Podrazumijeva se da učitelji moraju poznavati profesionalne norme i dužnosti, ali i imati uvid u kompetencije koje obuhvaćaju: znanja iz predmeta struke; pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička znanja; osobine ličnosti.

Pravo na slobodu mišljenja i izražavanja

Članak 8.

Škola kroz nastavu promiče ljudska prava, a naročito podupire i potiče slobodu mišljenja i izražavanja mnijenja kao temeljnu vrijednost u svim segmentima života i rada.
Načelo profesionalnostiČlanak 9.

Od učitelja se očekuje da odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavaju sve svoje obveze prema učenicima, kolegama i ostalim djelatnicima Škole. Istovremeno, očekivanja se odnose i na promicanje humanih vrijednosti i suvremenih znanstvenih dostignuća. U svojem djelovanju učitelji slijede načela objektivnosti, nepristranosti, razboritosti, korektnosti, dijaloga i tolerancije.
Obveza je učitelja Škole poštivanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te je u skladu s time konstantno i aktivno stručno usavršavanje unutar svog nastavnog područja ili predmeta i utemeljivanje svih profesionalnih i etičkih prosudbi na dostupnim činjenicama, isključujući predrasude bilo koje vrste, izuzetno važno.
Svi učitelji i djelatnici Škole trebaju održavati i poticati suradničke odnose u profesionalnim odnosima, podržavati inovativnost, timski rad i razmjenu iskustava prilikom učenja i poučavanja; usmjeravati mlađe kolege i nastojati na učinkovitoj uporabi školskih resursa. Od svih učitelja, učenika i djelatnika Škole očekuje se profesionalno djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva te sudjelovanje u izvanškolskim djelatnostima koje neće biti u sukobu s njihovim profesionalnim obvezama u Školi niti štetiti tim obvezama, kao ni ugledu Škole.
Verbalna i neverbalna komunikacija učitelja, djelatnika i učenika treba biti u skladu s njihovim zadaćama i ulogom u ostvarivanju cilja i zadaće odgoja i obrazovanja.
Načelo poštovanja zakona i pravnih postupaka

Članak 10.

Od svih učitelja i djelatnika Škole očekuje se poštovanje svih pravnih propisa i pravnih postupaka koji se tiču njihovih obveza kao djelatnika Škole.
Škola je obvezna osigurati uvjete nužne za upoznavanje učitelja i djelatnika sa svim relevantnim pravilima koja se tiču njihovih obveza.
U svim postupcima koji se odnose na ostvarenje načela i pravila iz Etičkog kodeksa ili su u vezi s njima, učiteljima i djelatnicima Škole treba osigurati mogućnost sudjelovanja u postupku, pravo da se izjasne o relevantnim navodima i iznesu svoje argumente te ravnopravan položaj u postupku u odnosu prema drugim sudionicima koji se nalaze u istom ili usporedivom položaju.
U svakome slučaju u kojem postoji neslaganje pri tumačenju i primjeni načela Etičkog kodeksa, učitelji i djelatnici Škole obvezni su nastojati da se sporna pitanja najprije riješe unutar sredine u kojoj je do povrede došlo ili kod mjerodavnih tijela Škole, u skladu s odredbama glave IV. i V. Ovoga Etičkog kodeksa. Obraćanje tijelima izvan Škole treba se ograničiti na slučajeve u kojima je to primjereno i nužno.
Nadležna tijela Škole dužna su pravodobno djelovati radi prevencije i suzbijanja povreda Etičkog kodeksa. U tu svrhu ona trebaju pokretati postupke i poduzimati druge radnje u granicama svoje nadležnosti te istražiti sve prijave u kojima se iznosi sumnja u etičnost ponašanja djelatnika Škole.

Neprihvatljiva ponašanja

Diskriminacija

Članak 11.

U skladu s načelima iz ovoga Etičkog kodeksa, nedopustiv je svaki oblik neposredne i posredne diskriminacije temeljen na religiji, etničkoj i nacionalnoj pripadnosti, rasi, spolu, spolnoj orijentaciji, životnome stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom i bračnom statusu, trudnoći, obiteljskim obvezama, godinama, invalidnosti, tjelesnom izgledu, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.
Isključivi kriteriji vrednovanja i napredovanja smiju biti stručnost, sposobnost i profesionalne zasluge te osposobljenost i rezultati u obavljanju određene vrste djelatnosti, poslova i zadataka. Odnos prema sredini u kojoj se djeluje na odgojno obrazovnoj razini od strane svih subjekata uključenih u dotičan proces, trebao bi zajednički promicati humane odnose i demokratska načela


Uznemirivanje
Članak 12.

Zabranjena je svaka vrsta uznemirivanja između svih djelatnika Škole.
Uznemirivanjem se smatra svako neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi kojem je cilj ili koje stvarno znači povredu osobnog dostojanstva, koje ometa njezino obavljanje radnih zadataka ili smanjuje kvalitetu njezina života. Uznemirivanjem se osobito smatra svaki čin, pojedinačan ili ponavljan, verbalni, neverbalni ili fizički, koji stvara ili pridonosi stvaranju neugodnih i neprijateljskih radnih i obrazovnih okolnosti ili koji drugu osobu zastrašuje, vrijeđa ili ponižava.
Neprihvatljivo je svako spolno uznemirivanje. Spolno uznemirivanje specifičan je oblik uznemirivanja koje karakterizira izostanak pristanka ili odbijanje druge strane, a uključuje ponavljano neželjeno upućivanje verbalnih i fizičkih prijedloga spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, ponavljano neželjeno iznošenje šala i opaski koje su spolno obojene, uključujući referiranje na spol i spolnu orijentaciju, ruganje i ismijavanje koje je spolno obojeno, izlaganje spolno uvredljivoga i uznemirujućega materijala te zahtijevanje spolnih usluga u zamjenu za određeno djelovanje ili propuštanje s pozicije autoriteta.
Uobičajena komunikacija, dobronamjerne šale i kritika kao i odnosi spolne i druge intimne naravi između djelatnika škole koji počivaju na pristanku i uzajamnom poštovanju smatraju se područjem privatnosti te nisu sami po sebi kršenje Etičkog kodeksa. Treba, međutim, izbjegavati situacije u kojima takvi odnosi između djelatnika Škole mogu dovesti do kršenja pravila Etičkog kodeksa o objektivnosti i nepristranosti i sukobu interesa, posebno u odnosima između djelatnika Škole koji su u neposrednom hijerarhijskom odnosu koji uključuje ocjenjivanje tuđeg rada i dostignuća i/ili odlučivanje o statusu, profesionalnom napredovanju, pogodnostima i nagradama.
Svaka osoba ima pravo prijaviti uznemirivanje koje je počinio djelatnik Škole. Na osobu koja je odbila uznemirivanje ili prijavila takvu vrstu ponašanja ne smije se vršiti nikakav pritisak.

Predrasude

Članak 13.

Svi djelatnici Škole trebaju biti objektivni, moralno se ponašati, te odgovorno i profesionalno raditi, te stoga ne smiju dopustiti da predrasude bilo koje vrste utječu na njihovu objektivnost u obavljanju profesionalne djelatnosti


III. ETIČKA PRAVILA U ODGOJNO OBRAZOVNOM RADU

Profesionalne dužnosti u nastavnom radu

Članak 14.

Svi djelatnici Škole koji sudjeluju u nastavnom radu u Školi imaju sljedeće dužnosti:
1. nastojati na postizanju i prenošenju visoke razine znanja na učenike iz svojega područja ili predmeta;
2. osigurati točnost, preciznost, reprezentativnost sadržaja područja ili predmeta i primjerenu poziciju predmeta unutar odgojno obrazovnog programa Škole;
3. nastojati da učenici što djelotvornije postignu ciljeve predmeta ili područja koje predaju;
4. obrađivati sve teme na otvoren, pošten i pozitivan način, a osobito teme koje učenici iz bilo kojeg razloga mogu smatrati osobito osjetljivima;
5. pridonositi intelektualnom razvoju učenika unutar predmeta ili područja u kojem se nastava obavlja, poticati aktivnost učenika i njihovo kritičko i argumentirano mišljenje, te izbjegavati sve djelatnosti koje bi mogle omesti taj razvoj;
6. osigurati učenicima vrednovanje njihova rada koje je valjano, otvoreno, pravedno i objektivno te pravodobno;
7. osigurati transparentnost i javnost te objektivnost ocjenjivanja, odnosno objektivno i valjano vrednovati učenička postignuća u cilju poticanja njihova razvoja i poštujući njihovu osobnost;
8. poštovati dignitet svojih kolega i u suradnji s njima raditi u interesu napredovanja svih učenika;
9. poštovati obrazovne ciljeve i zadaće i standarde Škole u interesu razvoja učenika;
10. uzimati u obzir mišljenje i ocjene učenika o svojoj nastavnoj kompetenciji u cilju unapređivanja kvalitete nastavnoga procesa

Neprihvatljive prakse u nastavi

Članak 15.

Učenici su dužni suzdržavati se od prepisivanja, bez obzira na oblik vrednovanja rada.
Učitelji ne smiju poticati na prepisivanje, omogućivati ga i tolerirati.
Učitelji pri izvođenju nastave i izvannastavnih aktivnosti trebaju uvažavati standarde i prava djece. Nije prihvatljivo prisvajati rezultate rada djece (crteže, pisane sastavke) ili koristiti se njima izvan redovitog programa nastave bez odgovarajuće obavijesti roditeljima i bez izričitog pristanka djeteta.Primanje darova i drugih dobaraČlanak 16.

Djelatnici Škole ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati ikakve darove, bilo za sebe ili za drugu osobu, za koje postoji jasna pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na njihovu objektivnost, ispunjavanje profesionalnih obveza te poštovanje profesionalnih prava i dužnosti.
Obveza je djelatnika Škole otklanjati svaki pokušaj korupcije.Sukob interesa

Članak 17.

Svi učitelji i nastavnici Škole trebaju izbjegavati sukobe interesa (sukob interesa mogu uzrokovati, na primjer, obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, intimne veze, antagonizmi i sl.).
Treba nastojati na neovisnosti svih izvanškolskih djelatnosti (koje uključuju financijske ili drugačije interese) kako one ne bi bile u sukobu s profesionalnim obvezama Škole ili utjecale na integritet i objektivnost učitelja.
Nedopustiv je svaki oblik nepotizma. Nepotizmom se smatra svako djelovanje koje srodnika određene osobe stavlja u povlašten položaj prema drugim osobama koje raspolažu jednakim ili boljim sposobnostima.

Transparentnost i povjerljivost

Članak 18.

Škola podupire i promiče transparentnost u propisima i djelovanju kao jednu od temeljnih vrijednosti. Sva pravila i odredbe kojima se definiraju prava i obveze djelatnika Škole trebaju biti precizni, jasni i dostupni svima.
Svi djelatnici Škole trebaju uvažavati tu vrijednost transparentnosti i dostupnosti kriterija i postupaka evaluacije ispunjavanja profesionalnih obveza (ispiti, upisi, profesionalno napredovanje i sl.).
Svi djelatnici Škole koji na temelju svojega položaja u Školi raspolažu podacima sa statusom povjerljivosti trebaju štititi tajnost takvih podataka. Podacima sa statusom povjerljivosti smatraju se podaci tajnost kojih proistječe iz potrebe zaštite prava djelatnika Škole i koji su zakonom, općim aktima Škole ili odlukom nadležnog tijela donesenom na temelju tih propisa proglašeni povjerljivima. Ne dopušta se otkrivanje povjerljivih podataka drugim članovima Škole kao ni bilo kojoj drugoj strani osim ako je takvo razotkrivanje dio uobičajenoga obavljanja posla u Školi ili ako postoji zakonska i profesionalna obveza da se takve informacije objave.


Pravo i dužnost kontinuiranog usavršavanja i cijelo životnog obrazovanja

Članak 19.

Svi djelatnici Škole imaju pravo i dužnost neprekidno se usavršavati i ustrajati na unapređivanju kakvoće i razine vlastita znanja i stručnosti unutar svoga radnog mjesta.


Profesionalno napredovanje

Članak 20.

Procjena uspješnosti ostvarivanja profesionalnih obveza i profesionalne kompetencije bilo kojega djelatnika Škole treba biti objektivna i nepristrana te utemeljena na unaprijed definiranim i transparentnim kriterijima.
Ako više kandidata u jednakom stupnju ispunjava postavljene profesionalne uvjete, prilikom zapošljavanja i unapređivanja treba uzeti u obzir i potrebu da se na primjeren način potaknu interesi socijalne skupine koja je u danome području podzastupljena.
Svaki oblik neposredne ili posredne diskriminacije u postupku evaluacije uvjeta profesionalnoga napredovanja te u samom postupku napredovanja smatra se nedopustivim.

Javno nastupanjeČlanak 21.Škola će podupirati pravo učitelja na javno nastupanje i slobodu izražavanja što uključuje nastupe pred publikom, na radiju i televiziji, izražavanje svojih stajališta u novinama, knjigama i časopisima, kao i druge oblike djelovanja za dobrobit Škole.

Odgovornost prema Školi

Članak 22.

Profesionalne djelatnosti svih zaposlenih u Školi trebaju što je više moguće pridonositi ostvarenju njenih zadataka.
Djelatnici Škole trebaju se brinuti o dobru i interesima tolerancije te odgovornog i poštenog traganja za optimalnim rješenjima. U tom smislu ne odobrava se:
1) namjerno ometanje djelatnosti Škole;
2) nesavjestan odnos spram imovine Škole te onemogućivanje ili otežavanje ostalim djelatnicima Škole da se koriste tom imovinom;
3) upotreba školske imovine ili pogodnosti za osobne, komercijalne, političke, vjerske, društvene i druge izvanškolske svrhe bez posebnog odobrenja;
4) poticanje drugih djelatnika Škole u nepoštovanju školskih pravila;
5) namjerno predstavljanje osobnih stajališta kao službenoga stajališta Škole radi stjecanja osobne koristi;
6) korištenje imenom ili logotipom Škole za privatne djelatnosti kako bi se neopravdano stvorio dojam školskog autoriteta.IV. TIJELA KOJA PRATE OSTVARENJE ETIČKOG KODEKSA


Dužnost praćenja i provedbe Etičkog kodeksa

Članak 23.

Sva tijela Škole dužna su, svako u okvirima svoje nadležnosti, brinuti se za ostvarenje i unapređenje etičkih standarda u Školi i provedbu Etičkog kodeksa. Ona su ovlaštena autonomno tumačiti odredbe Etičkog kodeksa i primjenjivati ih prema vlastitoj savjesti, u duhu njegovih vrijednosti.
Tijela iz st. 1. ovoga članka ovlaštena su u konkretnim slučajevima ili u vezi s načelnim pitanjima tumačenja i primjene Etičkog kodeksa zatražiti mišljenje od etičkog povjerenstva iz članka 29. ovoga Kodeksa.


Savjetodavna tijela za tumačenje i provedbu Etičkog kodeksaČlanak 24.Radi savjetovanja Škole u pitanjima ostvarenja Etičkog kodeksa te razvoja i primjene etičkih standarda u Školi se osniva se etičko povjerenstva (u daljnjem tekstu: etičko povjerenstvo). Etičko povjerenstvo donosi mišljenja o načelnim pitanjima kao i o usklađenosti ponašanja u konkretnim slučajevima s načelima i odredbama Etičkog kodeksa


Članak 25.

Etičko povjerenstvo imenuje ravnatelj uz suglasnost učiteljskog vijeća, na rok od četiri godine.
Etičko povjerenstvo ima tri člana. Statutom Škole može se odrediti da etičko povjerenstvo ima veći broj članova, ali ne više od pet. Za svakog člana povjerenstva imenuje se najmanje jedan zamjenik. Ako se mišljenje traži u vezi s pitanjem koje se tiče ponašanja učenika ili je pitanje od neposredne važnosti za učenike, povjerenstvo se proširuje za dva člana koji se imenuje iz reda učenika.
Etičko povjerenstvo ima predsjednika kojeg ravnatelj imenuje između članova povjerenstva iz reda učitelja.
Škola može donijeti poslovnik etičkog povjerenstva i njime urediti pojedina pravila o radu i djelovanju etičkog povjerenstva koja nisu uređena ovim Etičkim kodeksom. Dopunska pravila o svom radu i djelovanju može u okviru ovoga kodeksa i poslovnika donijeti i samo etičko povjerenstvoV. POSTUPAK PRED ETIČKIM POVJERENSTVOM


Zahtjev za davanjem mišljenja

Članak 26.

Postupak pred etičkim povjerenstvom Škole pokreće se zahtjevom za davanje mišljenja o sukladnosti određenog djelovanja ili ponašanja s načelima i pravilima Etičkog kodeksa.
Zahtjev za davanjem mišljenja mogu podnijeti ravnatelj škole,Učiteljsko vijeće,sindikat,uposleničko vijeće,školski odbor i druga tijela škole.
Ako se zahtjev za davanjem mišljenja odnosi na mišljenje o sukladnosti djelovanja ili ponašanja ravnatelja Škole s načelima i pravilima Etičkog kodeksa, inicijator se može obratiti učiteljskom vijeću koje će većinom glasova svih članova odlučiti hoće li se pokrenuti postupak pred etičkim povjerenstvom.
Zahtjev za davanjem mišljenja mora biti određen, i mora točno i precizno opisati slijedeće:
1) načelno pitanje o kojem je riječ, i/ili
2) konkretne okolnosti slučaja i djelovanje odnosno ponašanje za sukladnost kojih se s načelima i pravilima Etičkog kodeksa traži mišljenje.
Uz zahtjev se mogu podnijeti relevantne isprave i materijal, kao i navodi o odredbama Etičkog kodeksa u vezi s kojima se osobito traži mišljenje.

Postupanje povjerenstva

Članak 27.

U povodu zahtjeva iz čl. 33. predsjednik etičkog povjerenstva Škole saziva sastanak povjerenstva u roku 30 dana od primitka zahtjeva.
Povjerenstvo može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatna razjašnjenja i obavijesti.
Ako se u zahtjevu traži mišljenje o konkretnom slučaju, povjerenstvo može zatražiti očitovanje i razjašnjenja od zainteresiranih osoba. Ako podnositelj zahtjeva traži ispitivanje etičnosti ponašanja određenog radnika Škole, tom se radniku mora omogućiti da se izjasni o relevantnim navodima i iznese svoje argumente.
U ime povjerenstva razjašnjenja iz st 2. može zatražiti predsjednik povjerenstva, bez potrebe da prethodno o tome sazove sastanak povjerenstva.
Na sastanku povjerenstva članovi povjerenstva raspravljaju o pitanjima koja su predmet postupka, zauzimaju stajalište o sadržaju mišljenja koje će dati te određuju člana povjerenstva koji će na temelju rasprave sastaviti pisani nacrt mišljenja.
Etičko povjerenstvo Škole svoje mišljenje daje isključivo na temelju navoda i podataka iz zahtjeva, priloga uz zahtjev i dodatnih razjašnjenja i očitovanja podnositelja zahtjeva i drugih osoba. Povjerenstvo ne provjerava navode iz zahtjeva i očitovanja niti ima istražne ovlasti utvrđivati činjenice po vlastitoj inicijativi. Ako se navodi o činjenicama iz zahtjeva i navodi o činjenicama iz očitovanja razlikuju, a o istinitosti spornih tvrdnji ne može se zaključiti iz materijala koji je podnesen u postupku, povjerenstvo će tu okolnost navesti u svome mišljenju te se ograničiti na davanje stajališta o načelnom pitanju.
Ako je u zahtjevu zatraženo mišljenje o sukladnosti određenog ponašanja s izričito navedenim odredbama Etičkog kodeksa, etičko povjerenstvo dužno je svoje mišljenje dati o sukladnosti s tim odredbama, no ovlašteno je mišljenje proširiti i na sukladnost ponašanja s drugim načelima i pravilima Etičkog kodeksa.
Mišljenje
Članak 28.

Na temelju zahtjeva i drugih primljenih podataka etičko povjerenstvo Škole donosi svoje mišljenje i podnosi ga podnositelju zahtjeva.
Pri donošenju mišljenja, nastoji se postići konsenzus svih članova povjerenstva. Ako to nije moguće, mišljenje se donosi na temelju stajališta većine članova povjerenstva.
Mišljenje se donosi u pisanom obliku, u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako je povjerenstvo bilo zatražilo dodatna razjašnjenja i obavijesti, taj se rok računa od njihova primitka, no i tada mišljenje mora biti dano najkasnije u roku 60 dana od primitka zahtjeva. Ovi rokovi ne teku za vrijeme godišnjih odmora i drugih razdoblja u kojima u Školi nema aktivnosti.
Mišljenje povjerenstva mora sadržavati sljedeće podatke:
1) opis zahtjeva i pitanja o kojima je povjerenstvo raspravljalo;
2) navode o načelima i pravilima etičkog kodeksa koje je u povodu zahtjeva povjerenstvo uzelo u obzir;
3) stajalište povjerenstva o tome je li ponašanje opisano u zahtjevu u skladu s Etičkim kodeksom ili ne;
4) razloge za mišljenje povjerenstva;
5) podatak o tome je li mišljenje doneseno jednoglasno ili ne.
Ako je u mišljenju utvrđeno da određeno ponašanje nije u skladu s načelima i pravilima Etičkog kodeksa, ono može dopunski sadržavati i:
1) ocjenu povjerenstva o stupnju nesukladnosti i težini povrede etičkih načela uzrokovane takvim ponašanjem;
2) stajalište povjerenstva o načinima na koje se moglo izbjeći nesukladnost ponašanja s Etičkim kodeksom i/ili o mjerama koje bi mogle doprinijeti tome da do takvih povreda kodeksa u budućnosti ne dolazi.
Ako mišljenje nije dano jednoglasno, članovi povjerenstva koji su imali različito stajalište od većine ovlašteni su svoja izdvojena mišljenja priložiti uz mišljenje povjerenstva.
Iznimno, ako povjerenstvo zaključi da mu na temelju zahtjeva i drugih primljenih podataka nije moguće donijeti svoje mišljenje, da nije nadležno za davanje mišljenja ili ako iz bilo kojeg drugog razloga ne može ili ne želi donijeti mišljenje, predsjednik povjerenstva o tome je dužan u roku iz st. 3. obavijestiti podnositelja zahtjeva te detaljno navesti razloge za ne donošenje mišljenja.Javnost rada


Članak 29.

Sjednice Etičkog povjerenstva su javne. Radi zaštite prava na privatnost ili drugih važnih razloga Etičko povjerenstvo može isključiti javnost sa sjednice, u mjeri u kojoj je to prijeko potrebno.
Mišljenje etičkog povjerenstva je javno. Etičko povjerenstvo određuje način i mjesto njihova sustavnog objavljivanja. Radi zaštite prava na privatnost, pri objavljivanju mišljenje se može skratiti ili se iz njega mogu ukloniti osobni podaci o osobama koje se u njemu spominju.


VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Članak 30.


Etičko povjerenstvo imenovat će se u roku tri mjeseca od stupanja na snagu Etičkoga kodeksa.

Članak 31.


Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči .
Klasa: 003-06/01-08/
Urbroj: 251-185-08-6
Zagreb,_____________
Ravnatelj škole Predsjednik školskog odbora

Željko Vidmar, prof. Zdenka Glasnović

Etički kodeks objavljen je na oglasnoj ploči ____________
Ravnatelj

Željko Vidmar, prof.
19 Nov 2008 by admin